Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Stred 305, Turzovka

Spolu majetok
1 939 279 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 731 411 €
89 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 731 411 €
100 %
100 %
Stavby
1 699 533 €
98 %
87 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
26 664 €
2 %
0 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 361 €
0 %
3 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
1 853 €
0 %
0 %
Obežný majetok
200 417 €
10 %
15 %
Finančné účty súčet
181 107 €
90 %
95 %
Bankové účty
177 437 €
89 %
91 %
Ceniny
3 670 €
2 %
0 %
Zásoby súčet
17 537 €
9 %
2 %
Materiál
17 537 €
9 %
2 %
Pohľadávky spolu
1 774 €
1 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 774 €
1 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
1 774 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
7 451 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
7 451 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby