Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Stred 305, Turzovka

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 717 652 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 648 497 €
61 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 375 809 €
83 %
83 %
Príplatky
159 486 €
10 %
10 %
Odmeny
113 202 €
7 %
7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
565 708 €
21 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
377 698 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
153 759 €
27 %
19 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
21 876 €
4 %
2 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
12 374 €
2 %
11 %
Tovary a služby
452 842 €
17 %
18 %
Materiál
223 600 €
49 %
45 %
Energie, voda a komunikácie
107 234 €
24 %
21 %
Služby
96 268 €
21 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
20 084 €
4 %
10 %
Nájomné za nájom
3 300 €
1 %
0 %
Dopravné
1 690 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
665 €
0 %
0 %
Bežné transfery
40 606 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
40 606 €
100 %
92 %
Kapitálové výdavky
10 000 €
0 %
0 %
Obstarávanie kapitálových aktív
10 000 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby