Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
181 385 856 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58 309 536 €
32 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
44 150 635 €
76 %
78 %
Príplatky
8 773 394 €
15 %
14 %
Odmeny
4 856 269 €
8 %
7 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
412 891 €
1 %
0 %
Doplatok k platu a ďalší plat
114 817 €
0 %
0 %
Ostatné osobné vyrovnania
1 529 €
0 %
0 %
Bežné transfery
49 294 139 €
27 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
26 722 400 €
54 %
56 %
Transfery nefinančným subjektom
18 021 229 €
37 %
33 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
4 542 010 €
9 %
11 %
Transfery do zahraničia
8 500 €
0 %
0 %
Tovary a služby
32 027 810 €
18 %
19 %
Materiál
9 867 592 €
31 %
31 %
Služby
9 680 268 €
30 %
26 %
Energie, voda a komunikácie
6 657 412 €
21 %
16 %
Rutinná a štandardná údržba
3 272 700 €
10 %
21 %
Dopravné
1 363 441 €
4 %
4 %
Nájomné za nájom
892 719 €
3 %
1 %
Cestovné náhrady
293 678 €
1 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21 158 591 €
12 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
14 848 893 €
70 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
4 299 019 €
20 %
20 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
1 553 311 €
7 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
390 112 €
2 %
3 %
Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
67 256 €
0 %
0 %
Kapitálové výdavky
19 824 564 €
11 %
13 %
Obstarávanie kapitálových aktív
18 024 680 €
91 %
83 %
Kapitálové transfery
1 799 884 €
9 %
17 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
771 212 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
717 078 €
93 %
80 %
Splácanie úrokov do zahraničia
54 133 €
7 %
20 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4 €
0 %
0 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
4 €
100 %
6 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby