Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Biel

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 794 981 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Tovary a služby
740 696 €
41 %
25 %
Služby
320 262 €
43 %
39 %
Materiál
187 288 €
25 %
25 %
Energie, voda a komunikácie
131 097 €
18 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
84 589 €
11 %
13 %
Dopravné
9 034 €
1 %
3 %
Nájomné za nájom
7 967 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
459 €
0 %
1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
577 072 €
32 %
31 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
444 231 €
77 %
86 %
Príplatky
74 552 €
13 %
9 %
Odmeny
58 289 €
10 %
5 %
Kapitálové výdavky
227 433 €
13 %
24 %
Obstarávanie kapitálových aktív
227 433 €
100 %
99 %
Poistné a príspevok do poisťovní
212 214 €
12 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
152 001 €
72 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
39 490 €
19 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
19 262 €
9 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
1 460 €
1 %
2 %
Bežné transfery
27 565 €
2 %
4 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
20 382 €
74 %
79 %
Transfery v rámci verejnej správy
7 183 €
26 %
17 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
10 000 €
1 %
4 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
10 000 €
100 %
11 %
Splácanie istín
0 €
0 %
89 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby