Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Giraltovce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
5 256 338 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
2 058 543 €
39 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 741 775 €
85 %
81 %
Príplatky
203 975 €
10 %
12 %
Odmeny
111 711 €
5 %
7 %
Doplatok k platu a ďalší plat
1 082 €
0 %
0 %
Tovary a služby
1 390 012 €
26 %
26 %
Služby
501 412 €
36 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
443 275 €
32 %
18 %
Materiál
269 352 €
19 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
113 471 €
8 %
17 %
Dopravné
45 016 €
3 %
2 %
Nájomné za nájom
14 803 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
2 683 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
747 971 €
14 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
527 246 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
164 755 €
22 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
35 651 €
5 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
20 319 €
3 %
3 %
Kapitálové výdavky
683 720 €
13 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
683 720 €
100 %
92 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
196 171 €
4 %
4 %
Splácanie istín
196 171 €
100 %
85 %
Bežné transfery
149 393 €
3 %
17 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
148 393 €
99 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
1 000 €
1 %
62 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
30 527 €
1 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
30 527 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby