Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Šariš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 033 129 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
2 412 654 €
34 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
2 113 802 €
88 %
81 %
Príplatky
187 709 €
8 %
12 %
Odmeny
111 041 €
5 %
7 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
101 €
0 %
0 %
Kapitálové výdavky
2 004 213 €
28 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 004 213 €
100 %
92 %
Tovary a služby
1 220 423 €
17 %
26 %
Služby
655 562 €
54 %
44 %
Materiál
285 442 €
23 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
172 516 €
14 %
18 %
Dopravné
53 651 €
4 %
2 %
Rutinná a štandardná údržba
32 841 €
3 %
17 %
Nájomné za nájom
17 285 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
3 126 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
868 371 €
12 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
610 798 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
178 486 €
21 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
63 392 €
7 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
15 695 €
2 %
3 %
Bežné transfery
347 386 €
5 %
17 %
Transfery v rámci verejnej správy
188 316 €
54 %
62 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
159 069 €
46 %
27 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
159 576 €
2 %
4 %
Splácanie istín
134 851 €
85 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
24 725 €
15 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
20 507 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
20 507 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby