Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
17 901 456 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
8 131 808 €
45 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
5 902 949 €
73 %
67 %
Dane z majetku
1 441 156 €
18 %
25 %
Dane za tovary a služby
787 703 €
10 %
8 %
Granty a transfery
6 037 709 €
34 %
30 %
Tuzemské bežné granty a transfery
5 929 541 €
98 %
99 %
Zahraničné granty
108 168 €
2 %
0 %
Nedaňové príjmy
2 043 486 €
11 %
15 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 468 633 €
72 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
512 279 €
25 %
33 %
Iné nedaňové príjmy
54 486 €
3 %
12 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
4 658 €
0 %
0 %
Kapitálové príjmy
3 430 €
0 %
3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 237 754 €
7 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
1 237 754 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
450 699 €
3 %
1 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
450 699 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby