Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ABC-Centrum voľného času

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
38 019 €
Neobežný majetok
34 841 €
Obežný majetok
2 719 €
Časové rozlíšenie súčet
459 €
Pasíva
38 019 €
Vlastné imanie
-13 260 €
Záväzky celkom
51 219 €
Časové rozlíšenie súčet
60 €
Výnosy
269 012 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
9 465 €
Výnosy z finančnej činnosti
259 547 €
Náklady
287 556 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
268 676 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
18 880 €
Zisk
-18 543 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-18 543 €
Príjmy22,8 tis. €
Nedaňové príjmy
98,3 %
Granty a transfery
1,7 %
ABC-Centrum voľného času
priemer odvetvia*
Výdavky264,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,9 %
Tovary a služby
22,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,2 %
Bežné transfery
0,0 %
ABC-Centrum voľného času
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Októbrova 30
Obec:08063 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00187453
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby