Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 980 569 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 623 902 €
54 %
52 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 113 255 €
69 %
67 %
Príplatky
301 090 €
19 %
20 %
Odmeny
209 558 €
13 %
13 %
Tovary a služby
744 962 €
25 %
27 %
Materiál
352 486 €
47 %
39 %
Energie, voda a komunikácie
253 300 €
34 %
23 %
Služby
105 152 €
14 %
26 %
Rutinná a štandardná údržba
27 486 €
4 %
11 %
Dopravné
6 537 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
575 212 €
19 %
19 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
406 124 €
71 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
98 491 €
17 %
11 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
58 252 €
10 %
17 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
12 345 €
2 %
2 %
Bežné transfery
20 607 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
20 607 €
100 %
100 %
Kapitálové výdavky
15 886 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
15 886 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby