Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 302 976 €
Neobežný majetok
2 912 549 €
Obežný majetok
372 834 €
Časové rozlíšenie súčet
17 594 €
Pasíva
3 302 976 €
Vlastné imanie
86 118 €
Záväzky celkom
3 130 091 €
Časové rozlíšenie súčet
86 768 €
Výnosy
4 404 907 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 258 647 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
4 364 126 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 097 214 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 266 913 €
Zisk
40 782 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
40 782 €
Príjmy1,4 mil. €
Nedaňové príjmy
88,9 %
Granty a transfery
11,1 %
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
priemer odvetvia*
Výdavky3,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,5 %
Tovary a služby
25,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Bežné transfery
0,7 %
Kapitálové výdavky
0,5 %
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod hájom 1291/119
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00632333
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby