Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
886 017 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
663 155 €
75 %
83 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
509 836 €
77 %
89 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
509 836 €
77 %
88 %
Krátkodobé záväzky súčet
149 973 €
23 %
11 %
Záväzky voči zamestnancom
70 663 €
11 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
44 210 €
7 %
3 %
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
21 503 €
3 %
1 %
Ostatné priame dane
11 428 €
2 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
1 931 €
0 %
1 %
Iné záväzky
237 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
3 346 €
1 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
3 346 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
118 394 €
13 %
12 %
Výnosy budúcich období
118 394 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
104 468 €
12 %
5 %
Výsledok hospodárenia
65 066 €
62 %
71 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
49 727 €
48 %
67 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
15 340 €
15 %
4 %
Fondy tvorené zo zisku súčet
39 401 €
38 %
29 %
Zákonný rezervný fond
39 401 €
38 %
29 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby