Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov dôchodcov - Gerium

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 412 826 €
Neobežný majetok
2 060 336 €
Obežný majetok
352 343 €
Pasíva
2 412 826 €
Vlastné imanie
-27 614 €
Záväzky celkom
2 431 559 €
Časové rozlíšenie súčet
8 881 €
Výnosy
2 616 880 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
364 211 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 252 669 €
Náklady
2 602 122 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 226 616 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
364 211 €
Zisk
14 758 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
14 758 €
Príjmy408,8 tis. €
Nedaňové príjmy
75,9 %
Granty a transfery
24,1 %
Domov dôchodcov - Gerium
priemer odvetvia*
Výdavky2,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,8 %
Tovary a služby
29,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,1 %
Bežné transfery
0,2 %
Domov dôchodcov - Gerium
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pri trati 47
Obec:82106 Bratislava - Podunajské Biskupice
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31755534
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.1996
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby