Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola na Medzilaboreckej 11 v Bratislave

Spolu majetok
2 216 851 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 038 558 €
92 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 038 558 €
100 %
100 %
Pozemky
1 155 447 €
57 %
10 %
Stavby
815 786 €
40 %
85 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
50 787 €
2 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 538 €
1 %
4 %
Obežný majetok
178 293 €
8 %
15 %
Finančné účty súčet
175 309 €
98 %
94 %
Bankové účty
174 776 €
98 %
91 %
Príjmový rozpočtový účet
282 €
0 %
0 %
Výdavkový rozpočtový účet
251 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
1 650 €
1 %
2 %
Materiál
1 650 €
1 %
2 %
Pohľadávky spolu
1 335 €
1 %
4 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 335 €
1 %
3 %
Iné pohľadávky
1 335 €
1 %
1 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby