Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola na Medzilaboreckej 11 v Bratislave

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 670 606 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 012 714 €
61 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
772 418 €
76 %
80 %
Odmeny
143 510 €
14 %
11 %
Príplatky
96 787 €
10 %
10 %
Poistné a príspevok do poisťovní
347 938 €
21 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
249 704 €
72 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
69 467 €
20 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
28 767 €
8 %
11 %
Poistné na osobitné účty
0 €
0 %
0 %
Tovary a služby
301 085 €
18 %
20 %
Materiál
152 705 €
51 %
44 %
Služby
72 382 €
24 %
22 %
Energie, voda a komunikácie
55 171 €
18 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
14 496 €
5 %
9 %
Nájomné za nájom
6 175 €
2 %
0 %
Cestovné náhrady
156 €
0 %
1 %
Bežné transfery
8 869 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
8 869 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby