Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
14 706 088 €
Neobežný majetok
14 344 617 €
Obežný majetok
337 458 €
Časové rozlíšenie súčet
24 014 €
Pasíva
14 706 088 €
Vlastné imanie
235 225 €
Záväzky celkom
14 368 989 €
Časové rozlíšenie súčet
101 875 €
Výnosy
3 277 910 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
464 852 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
3 167 555 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 136 636 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
30 917 €
Zisk
110 355 €
Daň z príjmov
20 216 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
90 139 €
Príjmy2,3 mil. €
Granty a transfery
77,7 %
Nedaňové príjmy
22,3 %
Technické služby mesta Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky2,2 mil. €
Tovary a služby
54,9 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
30,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,4 %
Kapitálové výdavky
0,8 %
Bežné transfery
0,4 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
0,3 %
Technické služby mesta Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hradby 758/2
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35528052
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.1996
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby