Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Levoča

Spolu majetok
14 706 088 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
14 344 617 €
98 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
14 343 339 €
100 %
98 %
Stavby
12 362 215 €
86 %
78 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 322 676 €
9 %
0 %
Pozemky
239 747 €
2 %
6 %
Dopravné prostriedky
219 330 €
2 %
0 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
193 332 €
1 %
6 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
6 040 €
0 %
7 %
Obežný majetok
337 458 €
2 %
9 %
Finančné účty súčet
243 242 €
72 %
41 %
Bankové účty
243 147 €
72 %
40 %
Ceniny
96 €
0 %
0 %
Peniaze
0 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
72 838 €
22 %
50 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
72 838 €
22 %
40 %
Odberatelia
66 599 €
20 %
1 %
Pohľadávky voči zamestnancom
3 229 €
1 %
0 %
Iné pohľadávky
0 €
0 %
2 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
0 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
19 980 €
6 %
6 %
Materiál
14 862 €
4 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
24 014 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
24 014 €
100 %
2 %
Príjmy budúcich období
0 €
0 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby