Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Levoča

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 229 948 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
1 224 075 €
55 %
43 %
Služby
503 433 €
41 %
40 %
Rutinná a štandardná údržba
284 544 €
23 %
7 %
Energie, voda a komunikácie
170 235 €
14 %
15 %
Dopravné
141 231 €
12 %
17 %
Materiál
123 218 €
10 %
18 %
Nájomné za nájom
1 414 €
0 %
1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
688 559 €
31 %
34 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
515 120 €
75 %
77 %
Príplatky
134 887 €
20 %
17 %
Odmeny
38 552 €
6 %
5 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
0 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
250 971 €
11 %
13 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
180 139 €
72 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
39 868 €
16 %
16 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
27 031 €
11 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
3 934 €
2 %
3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
31 543 €
1 %
2 %
Splácanie istín
31 543 €
100 %
22 %
Kapitálové výdavky
17 313 €
1 %
7 %
Obstarávanie kapitálových aktív
17 313 €
100 %
100 %
Bežné transfery
9 727 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
9 727 €
100 %
100 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
7 759 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
7 759 €
100 %
83 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby