Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 037 762 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 150 003 €
56 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
956 925 €
83 %
83 %
Odmeny
109 849 €
10 %
7 %
Príplatky
83 229 €
7 %
10 %
Tovary a služby
434 584 €
21 %
18 %
Materiál
160 389 €
37 %
45 %
Služby
109 415 €
25 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
101 585 €
23 %
21 %
Rutinná a štandardná údržba
60 838 €
14 %
10 %
Dopravné
1 558 €
0 %
0 %
Nájomné za nájom
800 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
395 748 €
19 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
268 489 €
68 %
69 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
58 952 €
15 %
11 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
57 686 €
15 %
19 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
10 620 €
3 %
2 %
Kapitálové výdavky
51 378 €
3 %
0 %
Obstarávanie kapitálových aktív
51 378 €
100 %
98 %
Bežné transfery
5 520 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
5 520 €
100 %
92 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
529 €
0 %
0 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
529 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby