Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
437 459 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
436 578 €
100 %
80 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
407 533 €
93 %
93 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
388 504 €
89 %
93 %
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
19 029 €
4 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
28 149 €
6 %
4 %
Záväzky voči zamestnancom
14 990 €
3 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
9 502 €
2 %
0 %
Ostatné priame dane
2 324 €
1 %
0 %
Záväzky z obchodného styku
987 €
0 %
1 %
Iné záväzky
345 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
896 €
0 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
896 €
0 %
0 %
Vlastné imanie
882 €
0 %
14 %
Výsledok hospodárenia
882 €
100 %
9 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
3 986 €
452 %
3 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-3 104 €
-352 %
30 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby