Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Vlastné imanie a záväzky
65 142 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
63 408 €
97 %
95 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
50 329 €
79 %
75 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
50 329 €
79 %
73 %
Krátkodobé záväzky súčet
11 800 €
19 %
18 %
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
0 €
0 %
0 %
Záväzky z obchodného styku
0 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
1 279 €
2 %
2 %
Záväzky zo sociálneho fondu
1 279 €
2 %
1 %
Rezervy súčet
0 €
0 %
1 %
Rezervy zákonné krátkodobé
0 €
0 %
0 %
Vlastné imanie
1 254 €
2 %
2 %
Výsledok hospodárenia
1 254 €
100 %
-115 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
1 426 €
114 %
-38 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-172 €
-14 %
33 %
Časové rozlíšenie súčet
480 €
1 %
2 %
Výdavky budúcich období
480 €
100 %
0 %
Výnosy budúcich období
0 €
0 %
63 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby