Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 312 241 €
Neobežný majetok
2 030 371 €
Obežný majetok
236 420 €
Časové rozlíšenie súčet
45 450 €
Pasíva
2 312 241 €
Vlastné imanie
-28 276 €
Záväzky celkom
2 145 981 €
Časové rozlíšenie súčet
194 536 €
Výnosy
2 494 341 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
97 806 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 396 535 €
Náklady
2 496 169 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 416 091 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
80 078 €
Zisk
-1 828 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 828 €
Príjmy255,3 tis. €
Nedaňové príjmy
57,1 %
Granty a transfery
42,9 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,2 %
Tovary a služby
19,1 %
Bežné transfery
0,6 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Šmeralova 25
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36159034
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby