Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Jána Poschla

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
327 073 €
Neobežný majetok
320 483 €
Obežný majetok
5 872 €
Časové rozlíšenie súčet
718 €
Pasíva
327 073 €
Vlastné imanie
-53 559 €
Záväzky celkom
367 909 €
Časové rozlíšenie súčet
12 723 €
Výnosy
867 289 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
28 163 €
Výnosy z finančnej činnosti
839 125 €
Náklady
914 631 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
854 200 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
60 431 €
Zisk
-47 342 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-47 342 €
Príjmy72,1 tis. €
Nedaňové príjmy
88,7 %
Granty a transfery
11,3 %
Základná umelecká škola Jána Poschla
priemer odvetvia*
Výdavky838,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
62,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,5 %
Tovary a služby
14,0 %
Bežné transfery
0,1 %
Základná umelecká škola Jána Poschla
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Prostějovská 36
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36159085
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby