Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Vážecká 11

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 374 509 €
Neobežný majetok
1 261 409 €
Obežný majetok
77 162 €
Časové rozlíšenie súčet
35 938 €
Pasíva
1 374 509 €
Vlastné imanie
-9 352 €
Záväzky celkom
967 835 €
Časové rozlíšenie súčet
416 025 €
Výnosy
1 125 386 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
112 333 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 013 053 €
Náklady
1 100 877 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 046 408 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
54 469 €
Zisk
24 510 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
24 510 €
Príjmy154,1 tis. €
Nedaňové príjmy
81,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
18,0 %
Granty a transfery
0,3 %
Základná škola Vážecká 11
priemer odvetvia*
Výdavky1,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
52,6 %
Tovary a služby
28,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,1 %
Bežné transfery
0,6 %
Kapitálové výdavky
0,3 %
Základná škola Vážecká 11
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Vážecká 11
Obec:08005 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37877208
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby