Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Spolu majetok
214 232 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
190 735 €
89 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
190 735 €
100 %
100 %
Stavby
175 948 €
92 %
83 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 787 €
8 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
12 138 €
6 %
1 %
Náklady budúcich období
12 138 €
100 %
99 %
Obežný majetok
11 359 €
5 %
9 %
Pohľadávky spolu
6 354 €
56 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
6 354 €
56 %
4 %
Ostatné pohľadávky
4 670 €
41 %
1 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
1 600 €
14 %
1 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
84 €
1 %
1 %
Iné pohľadávky
0 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
4 300 €
38 %
6 %
Materiál
4 300 €
38 %
6 %
Finančné účty súčet
704 €
6 %
90 %
Bankové účty
704 €
6 %
87 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby