Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
214 232 €
Neobežný majetok
190 735 €
Obežný majetok
11 359 €
Časové rozlíšenie súčet
12 138 €
Pasíva
214 232 €
Vlastné imanie
-12 501 €
Záväzky celkom
226 733 €
Výnosy
579 728 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
47 391 €
Výnosy z finančnej činnosti
532 337 €
Náklady
577 956 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
547 491 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
30 465 €
Zisk
1 772 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 772 €
Príjmy116,1 tis. €
Granty a transfery
53,4 %
Nedaňové príjmy
46,6 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky546,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
52,8 %
Tovary a služby
26,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,3 %
Bežné transfery
1,0 %
Kapitálové výdavky
1,0 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Sabinovská 22/A
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42085519
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.2009
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby