Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
546 300 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
288 287 €
53 %
58 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
247 052 €
86 %
86 %
Príplatky
25 339 €
9 %
9 %
Odmeny
15 897 €
6 %
5 %
Tovary a služby
146 859 €
27 %
21 %
Materiál
65 694 €
45 %
45 %
Služby
31 252 €
21 %
20 %
Energie, voda a komunikácie
28 680 €
20 %
26 %
Rutinná a štandardná údržba
21 206 €
14 %
9 %
Cestovné náhrady
28 €
0 %
0 %
Dopravné
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
100 089 €
18 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
65 682 €
66 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
22 453 €
22 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
7 259 €
7 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
4 695 €
5 %
2 %
Bežné transfery
5 563 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
5 563 €
100 %
98 %
Kapitálové výdavky
5 502 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
5 502 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby