Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Spolu majetok
386 646 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
362 211 €
94 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
362 211 €
100 %
100 %
Stavby
348 001 €
96 %
83 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 210 €
4 %
3 %
Obežný majetok
12 888 €
3 %
9 %
Pohľadávky spolu
6 078 €
47 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
6 078 €
47 %
4 %
Ostatné pohľadávky
6 017 €
47 %
1 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
60 €
0 %
1 %
Iné pohľadávky
0 €
0 %
1 %
Finančné účty súčet
5 074 €
39 %
90 %
Bankové účty
5 074 €
39 %
87 %
Zásoby súčet
1 736 €
13 %
6 %
Materiál
1 736 €
13 %
6 %
Časové rozlíšenie súčet
11 546 €
3 %
1 %
Náklady budúcich období
11 546 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby