Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
636 965 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
330 385 €
52 %
58 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
284 273 €
86 %
86 %
Príplatky
23 309 €
7 %
9 %
Odmeny
22 779 €
7 %
5 %
Doplatok k platu a ďalší plat
24 €
0 %
0 %
Tovary a služby
183 307 €
29 %
21 %
Materiál
67 692 €
37 %
45 %
Služby
46 466 €
25 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
35 608 €
19 %
9 %
Energie, voda a komunikácie
33 540 €
18 %
26 %
Nájomné za nájom
0 €
0 %
0 %
Dopravné
0 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
115 401 €
18 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
76 983 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
26 678 €
23 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
7 196 €
6 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
4 544 €
4 %
2 %
Bežné transfery
4 152 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
4 152 €
100 %
98 %
Kapitálové výdavky
3 720 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
3 720 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby