Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sereď

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 353 212 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
5 781 654 €
38 %
31 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
4 977 206 €
86 %
79 %
Odmeny
519 120 €
9 %
9 %
Príplatky
285 327 €
5 %
11 %
Tovary a služby
4 298 271 €
28 %
26 %
Služby
1 542 466 €
36 %
45 %
Materiál
991 614 €
23 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
865 095 €
20 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
633 482 €
15 %
16 %
Dopravné
202 463 €
5 %
2 %
Nájomné za nájom
61 524 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
1 627 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
2 055 852 €
13 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
1 458 959 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
493 918 €
24 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
81 102 €
4 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
21 872 €
1 %
3 %
Kapitálové výdavky
1 976 142 €
13 %
10 %
Obstarávanie kapitálových aktív
1 739 724 €
88 %
95 %
Kapitálové transfery
236 418 €
12 %
5 %
Bežné transfery
832 273 €
5 %
18 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
628 287 €
75 %
25 %
Transfery v rámci verejnej správy
162 760 €
20 %
63 %
Transfery do zahraničia
34 541 €
4 %
0 %
Transfery nefinančným subjektom
6 685 €
1 %
11 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
392 568 €
3 %
4 %
Splácanie istín
247 088 €
63 %
80 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
145 480 €
37 %
20 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
16 451 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
16 451 €
100 %
98 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby