Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hlohovec

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
22 994 943 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
12 819 040 €
56 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
8 440 299 €
66 %
77 %
Dane za tovary a služby
2 191 074 €
17 %
9 %
Dane z majetku
2 187 427 €
17 %
14 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
240 €
0 %
0 %
Granty a transfery
5 033 739 €
22 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
4 980 858 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
42 881 €
1 %
0 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
10 000 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
3 119 265 €
14 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 444 208 €
46 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
880 803 €
28 %
27 %
Kapitálové príjmy
550 908 €
18 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
238 693 €
8 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
4 653 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 245 457 €
5 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
1 229 246 €
99 %
99 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
11 211 €
1 %
1 %
Z predaja majetkových účastí
5 000 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
777 442 €
3 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
777 442 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby