Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Hnúšťa

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
809 814 €
Neobežný majetok
754 097 €
Obežný majetok
53 189 €
Časové rozlíšenie súčet
2 528 €
Pasíva
809 814 €
Vlastné imanie
-151 501 €
Záväzky celkom
943 485 €
Časové rozlíšenie súčet
17 830 €
Výnosy
1 001 976 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
286 562 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 €
Náklady
1 019 287 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 011 101 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
8 186 €
Zisk
-17 312 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-17 312 €
Príjmy884,9 tis. €
Granty a transfery
63,5 %
Nedaňové príjmy
36,5 %
Technické služby mesta Hnúšťa
priemer odvetvia*
Výdavky883,6 tis. €
Tovary a služby
43,5 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
40,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
14,8 %
Kapitálové výdavky
1,2 %
Technické služby mesta Hnúšťa
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kotlište 980
Obec:98101 Hnúšťa
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hnúšťa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00151149
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:4.7.1975
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby