Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Hnúšťa

Spolu majetok
809 814 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
754 097 €
93 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
754 097 €
100 %
94 %
Stavby
643 336 €
85 %
71 %
Dopravné prostriedky
68 921 €
9 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 890 €
5 %
8 %
Pozemky
5 949 €
1 %
11 %
Obežný majetok
53 189 €
7 %
8 %
Pohľadávky spolu
30 820 €
58 %
51 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
30 820 €
58 %
42 %
Odberatelia
23 014 €
43 %
2 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
3 640 €
7 %
0 %
Ostatné pohľadávky
1 840 €
3 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
1 298 €
2 %
0 %
Daň z príjmov
1 028 €
2 %
0 %
Finančné účty súčet
13 163 €
25 %
42 %
Bankové účty
11 499 €
22 %
41 %
Peniaze
1 340 €
3 %
0 %
Ceniny
324 €
1 %
0 %
Zásoby súčet
9 205 €
17 %
5 %
Materiál
5 740 €
11 %
4 %
Tovar
3 333 €
6 %
0 %
Zvieratá
133 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
2 528 €
0 %
1 %
Príjmy budúcich období
2 250 €
89 %
0 %
Náklady budúcich období
279 €
11 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby