Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 003 686 €
Neobežný majetok
976 466 €
Obežný majetok
22 291 €
Časové rozlíšenie súčet
4 928 €
Pasíva
1 003 686 €
Vlastné imanie
35 942 €
Záväzky celkom
965 443 €
Časové rozlíšenie súčet
2 301 €
Výnosy
607 712 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
181 031 €
Výnosy z finančnej činnosti
426 682 €
Náklady
602 180 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
599 281 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 899 €
Zisk
5 532 €
Daň z príjmov
151 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 381 €
Príjmy558,5 tis. €
Granty a transfery
68,5 %
Nedaňové príjmy
31,5 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
Výdavky554,9 tis. €
Tovary a služby
48,9 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
35,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,7 %
Bežné transfery
1,5 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hviezdoslavova 4
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00350702
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.1981
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby