Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko

Spolu majetok
1 003 686 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
976 466 €
97 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
975 379 €
100 %
100 %
Stavby
908 046 €
93 %
61 %
Umelecké diela a zbierky
60 998 €
6 %
0 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 335 €
1 %
3 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
1 087 €
0 %
0 %
Softvér
1 087 €
0 %
0 %
Obežný majetok
22 291 €
2 %
7 %
Pohľadávky spolu
13 213 €
59 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
13 213 €
59 %
11 %
Odberatelia
7 488 €
34 %
3 %
Ostatné pohľadávky
5 725 €
26 %
1 %
Finančné účty súčet
9 078 €
41 %
84 %
Bankové účty
8 865 €
40 %
81 %
Ceniny
213 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
4 928 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
4 379 €
89 %
56 %
Príjmy budúcich období
550 €
11 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby