Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
554 936 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
271 588 €
49 %
49 %
Služby
164 193 €
60 %
48 %
Energie, voda a komunikácie
50 780 €
19 %
25 %
Materiál
44 550 €
16 %
14 %
Rutinná a štandardná údržba
6 795 €
3 %
9 %
Dopravné
3 417 €
1 %
2 %
Nájomné za nájom
1 265 €
0 %
2 %
Cestovné náhrady
589 €
0 %
0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
199 103 €
36 %
33 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
147 098 €
74 %
74 %
Príplatky
36 763 €
18 %
17 %
Odmeny
15 242 €
8 %
8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
75 996 €
14 %
12 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
53 114 €
70 %
71 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
15 614 €
21 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
4 740 €
6 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
2 528 €
3 %
2 %
Bežné transfery
8 248 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
8 248 €
100 %
92 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby