Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prevádzkareň mesta Turany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
307 086 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
115 145 €
37 %
53 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
95 464 €
83 %
82 %
Príplatky
19 682 €
17 %
17 %
Kapitálové výdavky
104 502 €
34 %
5 %
Obstarávanie kapitálových aktív
104 502 €
100 %
100 %
Tovary a služby
45 164 €
15 %
22 %
Dopravné
17 440 €
39 %
6 %
Materiál
17 036 €
38 %
45 %
Služby
8 584 €
19 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
2 035 €
5 %
27 %
Rutinná a štandardná údržba
68 €
0 %
3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
39 703 €
13 %
18 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
28 862 €
73 %
71 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
9 496 €
24 %
22 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
1 345 €
3 %
6 %
Bežné transfery
2 572 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
2 572 €
100 %
75 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby