Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Náklady spolu
5 446 150 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
5 426 375 €
100 %
86 %
Osobné náklady
2 709 314 €
50 %
68 %
Mzdové náklady
1 912 686 €
35 %
49 %
Sociálne poistenie
655 194 €
12 %
17 %
Zákonné sociálne poistenie
638 773 €
12 %
17 %
Ostatné sociálne poistenie
16 422 €
0 %
0 %
Sociálne náklady
141 433 €
3 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
141 433 €
3 %
2 %
Služby
1 268 166 €
23 %
6 %
Opravy a udržiavanie
1 041 587 €
19 %
2 %
Ostatné služby
225 725 €
4 %
4 %
Náklady na reprezentáciu
787 €
0 %
0 %
Cestovné
69 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
1 099 209 €
20 %
20 %
Spotreba energie
753 485 €
14 %
5 %
Spotreba materiálu
345 725 €
6 %
13 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
280 138 €
5 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
240 993 €
4 %
3 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
240 993 €
4 %
3 %
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
39 144 €
1 %
1 %
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
39 144 €
1 %
0 %
Dane a poplatky
34 903 €
1 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
34 903 €
1 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
34 645 €
1 %
1 %
Odpis pohľadávky
34 644 €
1 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 775 €
0 %
14 %
Finančné náklady
19 775 €
100 %
1 %
Ostatné finančné náklady
19 775 €
100 %
1 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby