Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Vlastné imanie a záväzky
6 913 272 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
6 615 789 €
96 %
97 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
6 303 571 €
95 %
80 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
6 303 571 €
95 %
78 %
Krátkodobé záväzky súčet
283 602 €
4 %
18 %
Záväzky voči zamestnancom
110 697 €
2 %
4 %
Záväzky z obchodného styku
68 539 €
1 %
5 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
51 178 €
1 %
6 %
Daň z pridanej hodnoty
23 780 €
0 %
0 %
Ostatné priame dane
16 839 €
0 %
1 %
Ostatné záväzky
9 972 €
0 %
0 %
Iné záväzky
2 597 €
0 %
2 %
Dlhodobé záväzky súčet
28 616 €
0 %
1 %
Ostatné dlhodobé záväzky
21 170 €
0 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
7 446 €
0 %
0 %
Vlastné imanie
285 539 €
4 %
-3 %
Fondy tvorené zo zisku súčet
191 207 €
67 %
-30 %
Zákonný rezervný fond
191 207 €
67 %
-19 %
Výsledok hospodárenia
94 332 €
33 %
147 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
65 602 €
23 %
389 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
28 730 €
10 %
-243 %
Časové rozlíšenie súčet
11 944 €
0 %
6 %
Výnosy budúcich období
11 944 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby