Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Kríková č. 20 Bratislava s elokovanými triedami v objekte Materskej školy Bodvianska ul. č. 4 a Šíravská ul. č. 8

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 267 084 €
Neobežný majetok
1 202 143 €
Obežný majetok
61 707 €
Časové rozlíšenie súčet
3 234 €
Pasíva
1 267 084 €
Vlastné imanie
-10 348 €
Záväzky celkom
1 265 858 €
Časové rozlíšenie súčet
11 574 €
Výnosy
987 279 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
138 337 €
Výnosy z finančnej činnosti
848 943 €
Náklady
987 556 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
898 333 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
89 223 €
Zisk
-276 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-276 €
Príjmy141,0 tis. €
Nedaňové príjmy
95,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,1 %
Granty a transfery
1,7 %
Materská škola Kríková č. 20 Bratislava s elokovanými triedami v objekte Materskej školy Bodvianska ul. č. 4 a Šíravská ul. č. 8
priemer odvetvia*
Výdavky852,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,6 %
Tovary a služby
21,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,1 %
Kapitálové výdavky
0,3 %
Bežné transfery
0,3 %
Materská škola Kríková č. 20 Bratislava s elokovanými triedami v objekte Materskej školy Bodvianska ul. č. 4 a Šíravská ul. č. 8
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kríková 20
Obec:82107 Bratislava - Vrakuňa
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Vrakuňa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:30796733
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2005
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby