Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Kríková č. 20 Bratislava s elokovanými triedami v objekte Materskej školy Bodvianska ul. č. 4 a Šíravská ul. č. 8

Spolu majetok
1 267 084 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 202 143 €
95 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 202 143 €
100 %
100 %
Stavby
869 068 €
72 %
82 %
Pozemky
290 077 €
24 %
14 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 998 €
4 %
3 %
Obežný majetok
61 707 €
5 %
8 %
Finančné účty súčet
61 374 €
99 %
87 %
Bankové účty
61 368 €
99 %
84 %
Výdavkový rozpočtový účet
6 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
333 €
1 %
6 %
Materiál
333 €
1 %
6 %
Časové rozlíšenie súčet
3 234 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
3 234 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby