Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Kríková č. 20 Bratislava s elokovanými triedami v objekte Materskej školy Bodvianska ul. č. 4 a Šíravská ul. č. 8

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
852 729 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
491 306 €
58 %
55 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
435 882 €
89 %
84 %
Príplatky
48 379 €
10 %
10 %
Odmeny
7 046 €
1 %
6 %
Tovary a služby
185 755 €
22 %
24 %
Materiál
78 787 €
42 %
46 %
Energie, voda a komunikácie
57 239 €
31 %
25 %
Služby
29 371 €
16 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
17 840 €
10 %
8 %
Dopravné
2 518 €
1 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
171 072 €
20 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
123 449 €
72 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
32 057 €
19 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
15 565 €
9 %
9 %
Kapitálové výdavky
2 388 €
0 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 388 €
100 %
100 %
Bežné transfery
2 209 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
2 209 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby