Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
215 180 €
Neobežný majetok
160 048 €
Obežný majetok
53 888 €
Časové rozlíšenie súčet
1 243 €
Pasíva
215 180 €
Vlastné imanie
46 414 €
Záväzky celkom
168 728 €
Časové rozlíšenie súčet
38 €
Výnosy
569 631 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
67 499 €
Výnosy z finančnej činnosti
7 €
Náklady
541 805 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
535 244 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 561 €
Zisk
27 826 €
Daň z príjmov
3 421 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
24 404 €
Príjmy549,9 tis. €
Granty a transfery
87,5 %
Nedaňové príjmy
12,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,3 %
Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
Výdavky530,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
44,7 %
Tovary a služby
38,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,3 %
Kapitálové výdavky
0,9 %
Bežné transfery
0,3 %
Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:J.A.Komenského 759/3
Obec:99001 Veľký Krtíš
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Krtíš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31095291
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.1997
SK NACE:81 290 Ostatné čistiace činnosti
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby