Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš

Spolu majetok
215 180 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
160 048 €
74 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
160 048 €
100 %
100 %
Stavby
113 199 €
71 %
59 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 481 €
20 %
4 %
Dopravné prostriedky
15 368 €
10 %
2 %
Obežný majetok
53 888 €
25 %
7 %
Finančné účty súčet
49 868 €
93 %
45 %
Bankové účty
42 600 €
79 %
41 %
Ceniny
4 946 €
9 %
0 %
Peniaze
2 322 €
4 %
2 %
Pohľadávky spolu
2 560 €
5 %
43 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 560 €
5 %
42 %
Iné pohľadávky
2 508 €
5 %
2 %
Odberatelia
40 €
0 %
3 %
Ostatné dane a poplatky
13 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
1 460 €
3 %
12 %
Materiál
1 460 €
3 %
6 %
Časové rozlíšenie súčet
1 243 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
1 243 €
100 %
27 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby