Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš

Vlastné imanie a záväzky
215 180 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
168 728 €
78 %
87 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
123 778 €
73 %
87 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
123 778 €
73 %
87 %
Krátkodobé záväzky súčet
44 950 €
27 %
9 %
Záväzky z nájmu
16 284 €
10 %
0 %
Záväzky voči zamestnancom
12 366 €
7 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
7 617 €
5 %
0 %
Daň z príjmov
3 421 €
2 %
0 %
Daň z pridanej hodnoty
2 451 €
1 %
0 %
Záväzky z obchodného styku
1 148 €
1 %
5 %
Ostatné priame dane
1 146 €
1 %
0 %
Iné záväzky
516 €
0 %
0 %
Vlastné imanie
46 414 €
22 %
5 %
Fondy tvorené zo zisku súčet
48 670 €
105 %
18 %
Zákonný rezervný fond
48 670 €
105 %
18 %
Výsledok hospodárenia
-2 257 €
-5 %
-23 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
24 404 €
53 %
-45 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-26 661 €
-57 %
54 %
Časové rozlíšenie súčet
38 €
0 %
7 %
Výdavky budúcich období
38 €
100 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby