Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš

Náklady spolu
541 805 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
535 244 €
99 %
100 %
Osobné náklady
341 644 €
64 %
45 %
Mzdové náklady
240 947 €
45 %
31 %
Sociálne poistenie
80 738 €
15 %
11 %
Zákonné sociálne poistenie
80 738 €
15 %
7 %
Sociálne náklady
19 959 €
4 %
3 %
Zákonné sociálne náklady
19 959 €
4 %
2 %
Služby
88 167 €
16 %
28 %
Ostatné služby
59 004 €
11 %
5 %
Opravy a udržiavanie
29 061 €
5 %
2 %
Náklady na reprezentáciu
93 €
0 %
0 %
Cestovné
10 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
58 493 €
11 %
14 %
Spotreba materiálu
57 711 €
11 %
5 %
Spotreba energie
782 €
0 %
3 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
45 710 €
9 %
10 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
45 710 €
9 %
10 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
45 710 €
9 %
10 %
Dane a poplatky
1 229 €
0 %
1 %
Daň z motorových vozidiel
750 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
479 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 561 €
1 %
0 %
Finančné náklady
6 462 €
98 %
100 %
Ostatné finančné náklady
6 460 €
98 %
70 %
Nákladové úroky
2 €
0 %
22 %
Mimoriadne náklady
100 €
2 %
0 %
Škody
100 €
2 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby