Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
530 498 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
237 077 €
45 %
38 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
183 329 €
77 %
87 %
Odmeny
30 312 €
13 %
3 %
Príplatky
23 437 €
10 %
9 %
Tovary a služby
205 711 €
39 %
39 %
Materiál
73 998 €
36 %
21 %
Služby
54 947 €
27 %
40 %
Rutinná a štandardná údržba
41 533 €
20 %
7 %
Dopravné
20 951 €
10 %
14 %
Nájomné za nájom
12 816 €
6 %
1 %
Energie, voda a komunikácie
1 456 €
1 %
17 %
Cestovné náhrady
10 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
81 141 €
15 %
16 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
58 773 €
72 %
69 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
13 745 €
17 %
10 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
7 139 €
9 %
17 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
1 484 €
2 %
3 %
Kapitálové výdavky
4 950 €
1 %
7 %
Obstarávanie kapitálových aktív
4 950 €
100 %
100 %
Bežné transfery
1 619 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 619 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby