Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Karloveský športový klub

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
404 680 €
Neobežný majetok
383 208 €
Obežný majetok
20 564 €
Časové rozlíšenie súčet
908 €
Pasíva
404 680 €
Vlastné imanie
106 942 €
Záväzky celkom
297 737 €
Časové rozlíšenie súčet
1 €
Výnosy
179 972 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
32 284 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 €
Náklady
196 524 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
157 912 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
38 611 €
Zisk
-16 551 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-16 552 €
Príjmy162,1 tis. €
Granty a transfery
68,2 %
Nedaňové príjmy
23,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,6 %
Karloveský športový klub
priemer odvetvia*
Výdavky160,0 tis. €
Tovary a služby
35,8 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
26,4 %
Bežné transfery
24,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,7 %
Karloveský športový klub
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Janotova 12
Obec:84105 Bratislava - Karlova Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Karlova Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31771181
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:2
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:93 190 Ostatné športové činnosti
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby