Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Karloveský športový klub

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
159 980 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
57 193 €
36 %
49 %
Energie, voda a komunikácie
19 749 €
35 %
25 %
Služby
19 450 €
34 %
48 %
Materiál
12 381 €
22 %
14 %
Rutinná a štandardná údržba
3 122 €
5 %
9 %
Dopravné
1 560 €
3 %
2 %
Nájomné za nájom
931 €
2 %
2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
42 285 €
26 %
33 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
42 285 €
100 %
74 %
Bežné transfery
38 537 €
24 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
38 537 €
100 %
92 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21 965 €
14 %
12 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
15 612 €
71 %
71 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
6 230 €
28 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
123 €
1 %
9 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby