Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
216 518 €
Obežný majetok
216 178 €
Časové rozlíšenie súčet
340 €
Pasíva
216 518 €
Vlastné imanie
-3 454 €
Záväzky celkom
219 972 €
Výnosy
1 823 918 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
231 298 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 592 620 €
Náklady
1 824 458 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 710 565 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
113 893 €
Zisk
-540 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-540 €
Príjmy312,5 tis. €
Nedaňové príjmy
76,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
13,6 %
Granty a transfery
10,1 %
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky1,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,1 %
Tovary a služby
28,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,4 %
Bežné transfery
0,1 %
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Majerníkova 62
Obec:84105 Bratislava - Karlova Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Karlova Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31780504
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby