Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 731 057 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
918 690 €
53 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
690 454 €
75 %
83 %
Odmeny
151 862 €
17 %
6 %
Príplatky
76 375 €
8 %
10 %
Tovary a služby
491 217 €
28 %
20 %
Materiál
222 096 €
45 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
176 649 €
36 %
22 %
Služby
71 103 €
14 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
21 342 €
4 %
10 %
Cestovné náhrady
27 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
318 672 €
18 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
227 279 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
65 386 €
21 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
26 006 €
8 %
9 %
Bežné transfery
2 477 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
2 477 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby